Aftalt Uddannelse

Der er i overenskomsten for timelønnede mulighed for at videreuddanne sig efter aftale med virksomheden.

Virksomheden kan søge støtte til aftalt uddannelse, som er fastlagt i uddannelsesplanen for den enkelte medarbejder.

Uddannelsesplanen skal underskrives af medarbejderen og virksomheden og herefter sendes til AL Efteruddannelse (info@aleu.dk).

Virksomheden skal have en underskrevet og godkendt lokalaftale omkring ’aftalt uddannelse’, læs i protokollat om ”Aftalt Uddannelse”.

Der ydes støtte til udvalgte uddannelsesaktiviteter inden for erhvervsuddannelsesniveauet samt til akademi- og diplomuddannelser, se positivlisten for ’Aftalt uddannelse’.

Aftaler om støtte til aftalt uddannelse skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af formand og næstformand i AL Efteruddannelse. Herefter kan uddannelsen iværksættes og tilskud kan udbetales.

Der ydes kun tilskud til kurser på positivlisten.

Der kan gives tilskud til flere uger, end medarbejderen kan benytte i selvvalgt uddannelse, men alle selvvalgte uger skal forbruges i de kalenderår, som uddannelsen strækker sig over.

For uddannelse, der er placeret i arbejdstiden, modtager virksomheden et tilskud til medarbejderens løn, der svarer til den løn, uden tillæg, som medarbejderen ville have oppebåret jf. overenskomstens § 33, stk. 2, 2. afsnit.

Medarbejdere, som indgår uddannelsesaftale efter erhvervsuddannelsesloven, modtager dog løn jf. § 8, stk. 10, i overenskomstens lærlingebestemmelser.

Der kan søges tilskud til materialer, men ikke til andre formål, fx befordring, kost og logi. Fordelingen af udgifter skal aftales i uddannelsesplanen.

Hvordan ansøges?

For at søge tilskud skal du sende følgende:

  1. underskrevet lokalaftale,
  2. uddannelsesplan for medarbejder samt
  3. ansøgningsskema

til info@aleu.dk i god tid før uddannelsen ønskes påbegyndt.
ALEU vil behandle ansøgning og svar på ansøgning sendes på mail med nærmere instrukser for udbetaling af tilskud.

Hent materialer her

Hent materialer omkring Aftalt Uddannelse:

AL Efteruddannelse

Molestien 7
2450, København SV
Telefon: 2287 2126
Email: info@aleu.dk