Om ALEU

Om ALEU

Aftalegrundlaget
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 1976 mellem Dansk Smedemesterforening, Dansk Metalarbejderforbund, Specialarbejderforbundet og Blik- og Rørarbejderforbundet blev Smedenes Uddannelsesfond, nu AL Efteruddannelse, grundlagt ved forhandling og fornyelse af den kollektive overenskomst mellem nævnte organisationer.
Aftalen omhandler en arbejdsgiverfinansieret uddannelsesfond, hvor arbejdsgiveren indbetaler et aftalt ørebeløb pr. præsteret arbejdstime for hver enkelt medarbejder, beløbet bliver overført til den daværende Smedenes Uddannelsesfond. Opsparingsperioden varede i fire år, så det var først i 1980, at man begyndte at etablere et uddannelsesprogram for de nævnte medlemsorganisationer. Fra 2007 til 2014 var navnet DS Efteruddannelse. I 2014 blev navnet ændret til AL Efteruddannelse – Arbejdsgivernes og Lønmodtagernes Efteruddannelse.

Formålet
Ideen med oprettelsen af en efteruddannelsesorganisation var, at der var et fagligt og menneskeligt behov for, at arbejdsgiverne og lønmodtagerne i fællesskab fik mulighed for at dygtiggøre sig i forhold til den teknologiske udvikling, der finder sted overalt i det danske erhvervsliv.
AL Efteruddannelses logo forestiller en åben bog, som netop skal kendetegne uddannelsesvirksomheden som ”en åben bog”, ved at man kombinerer den teoretiske uddannelse sammen med den praktiske faglige uddannelse. Et af de centrale punkter i aftalen er, at såvel arbejdsgiverne som medarbejderne får tilbudt de samme efteruddannelser og ikke mindst muligheden for, at begge parter kan deltage på samme kursus.
Den oprindelige fonds grundlæggende formål er fortsat gældende som et af de afgørende elementer i AL Efteruddannelses virksomhed.

Økonomi
Den akkumulerede kapital betaler alle omkostninger i forbindelse med planlægning af det faglige, administrative og pædagogiske arbejde i relation til de uddannelsesaktiviteter, som AL Efteruddannelse iværksætter.
Der udarbejdes et kursusprogram, der beskriver de kursusaktiviteter, der iværksættes i regi af AL Efteruddannelse.
Alle udgifter i forbindelse med afholdelse af kurser/konferencer og lignende dækkes af AL Efteruddannelse. Der fastsættes refusionsbeløb for kursusgodtgørelse inklusive feriepenge og transportomkostninger, der udbetales til organisationerne i forhold til antal deltagere på kurserne.
Hver enkelt organisation udbetaler kursusgodtgørelse og transport til sine egne deltagere efter den enkelte organisations regler.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af:
• 3 repræsentanter fra TEKNIQ Arbejdsgiverne
• 1 repræsentant fra Dansk Metal
• 1 repræsentant fra Blik & Rør
• 1 repræsentant fra 3F

Repræsentanterne udpeges af de respektive organisationer. Formanden udpeges af TEKNIQ Arbejdsgiverne.
Bestyrelsen udpeger endvidere næstformand, kasserer og sekretær fra et af de tre fagforbund.
Der tilknyttes et antal tilforordnede, uden stemmeret, efter forudgående aftale med bestyrelsen.
Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst to gange årligt. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.
Sekretæren sørger for et dækkende beslutningsreferat fra møderne. Bestyrelsen forestår ledelsen af økonomien i AL Efteruddannelse og skal sørge for en forsvarlig drift af virksomheden.
Det er bestyrelsen, der fastsætter de retningslinjer og anvisninger, der er gældende for AL Efteruddannelses administration, og skal føre tilsyn med, at det foregår på en ansvarlig måde og i henhold til de trufne beslutninger. Årsregnskabet udarbejdes af en statsautoriseret revisor.

Kursustyper og emner
Der tilbydes en lang række uddannelsesaktiviteter, som i mål og indhold bliver afpasset i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet, hvor medarbejdere og ledelsen kan opnå viden og færdigheder, som er forudsætning for en fælles forståelse af morgendagens udfordringer.
Kursusudbuddet bliver løbende ajourført i overensstemmelse med de krav og ikke mindst de ønsker, der er fra organisationerne og brugerne.